Thôn Thành Long
  • Nguyễn Thị Duyên

    Chức vụ:Trưởng thôn Thành Long

    SĐT: 0363193117

  • Nguyễn Đức Biền

    Chức vụ:Bí thư chi bộ Thành Long

    SĐT: 0377900998