Phòng địa chính - xây dựng
  • Phan Văn Thái

    Chức vụ:Địa chính NN,TL,MT

    SĐT: 0985027468

  • Trần Quốc Cường

    Chức vụ:Địa chính XD,GT, CT

    SĐT: 0985523244