Hội đồng nhân dân
  • Đỗ Đình Bang

    Chức vụ:Chủ tịch HĐND xã

    SĐT: 0983427445

  • Trần Văn Kiển

    Chức vụ:Phó Chủ tịch HĐND xã

    SĐT: 0388827797