Hội nghị Đảng ủy xã Đông Trà mở rộng liên quan đến việc quản lý, sử dụng đất đai thuộc quy hoạch dự án khu công nghiệp Hải Long và giải phóng mặt bằng khu nuôi trồng thiuyr sản
Ngày 07/11/2023

Tin tức khác